Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

wystąpienia do przedsiębiorców

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 21 Czerwca 2010 - 12:23, mkarczewski

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania,
 • opis istotnych  w sprawie okoliczności faktycznych
 • wskazanie na czym polega naruszenie praw konsumenta
 • wskazanie czego wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy.

Miejski Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

Prosimy o podanie we wniosku dodatkowo danych kontaktowych numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
Wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie uważany za jedyny adres do korespondencji elektronicznej urzędu z konsumentem.

Do wniosku powinny być załączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne opisane we wniosku.

Wniosek powinien być podpisany przez wnoszącego (własnoręcznym podpisem).

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim.
W przypadku załączników obcojęzycznych konieczne jest ich wiarygodne tłumaczenie (nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe, wystarczające jest dołączenie do tłumaczenia oświadczenia wnioskodawcy, że tłumaczenie odpowiada treścią tekstowi w języku oryginalnym).

Wniosek może być złożony:

Wniosek w sprawach o ochronę praw indywidualnych konsumentów jest wolny od opłat.

 

Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu.
Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie występuje do przedsiębiorców w sprawach, w których wnioskodawca korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata) chyba, że zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające podjęcie działań.

Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w Urzędzie m.st. Warszawy w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. 
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się poniżej.

----------------------------------------------------------------------------------

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela pomocy:

 • wyłącznie konsumentom, czyli osobom fizycznym, które działając w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zawarły umowę z przedsiębiorcą  (art. 22 [1] kodeksu cywilnego)
 • wyłącznie mieszkańcom Warszawy; dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wniosek o udzielenie pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta
  (plik: wniosek_o_udzielenie_pomocy_w_sprawie_o_ochrone_praw_konsumenta.doc, rozmiar pliku: 71 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: kaluzula_informacyjna_rodo_mrk_k.docx, rozmiar pliku: 282.55 KB)
  Pobierz