Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

pisemnie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 21 Czerwca 2010 - 12:23, mkarczewski

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania,
 • przedmiotu wniosku (opis istotnych  w sprawie okoliczności faktycznych i wskazanie na czym - zdaniem wnioskodawcy - polega naruszenie jego praw jako konsumenta)
 • żądanie (określenie czego wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy).

Prosimy o podanie we wniosku dodatkowo danych kontaktowych numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
Wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie uważany za jedyny adres do korespondencji elektronicznej urzędu z konsumentem.

Do wniosku powinny być załączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne opisane we wniosku.

Wniosek powinien być podpisany przez wnoszącego (własnoręcznym podpisem).

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim.
W przypadku załączników obcojęzycznych konieczne jest ich wiarygodne tłumaczenie (nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe, wystarczające jest dołączenie do tłumaczenia oświadczenia wnioskodawcy, że tłumaczenie odpowiada treścią tekstowi w języku oryginalnym).

Wniosek może być złożony:

 • w Punkcie Obsługi Konsumentów Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 • w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy,
 • w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla Urzędów Dzielnic Urzędu m.st. Warszawy,
 • przy wykorzystaniu Platformy ePUAP,
 • faksem na numer 22 44 33 447.
 • przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przy czym warunkiem skutecznego złożenia wniosku jest przesłanie na adres konsument@um.warszawa.pl  skanu pisemnego wniosku (opatrzonego własnoręcznym podpisem).

Wniosek w sprawach o ochronę praw indywidualnych konsumentów jest wolny od opłat.

Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu.
Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

 

Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w Urzędzie m.st. Warszawy w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. 
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wniosek do rzecznika
  (plik: wniosek_o_pomoc_mrk.doc, rozmiar pliku: 87 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  (plik: informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx, rozmiar pliku: 98.86 KB)
  Pobierz