Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

elektronicznie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 23 Czerwca 2010 - 14:43, admin

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko) i jej adres zamieszkania,
 • przedmiotu wniosku (opis istotnych  w sprawie okoliczności faktycznych i wskazanie na czym - zdaniem wnioskodawcy - polega naruszenie jego praw jako konsumenta)
 • żądanie (określenie czego wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy).

Prosimy o podanie we wniosku dodatkowo danych kontaktowych numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
Wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie uważany za podstawowy adres do korespondencji między urzędem a konsumentem.

Do wniosku powinny być załączone kopie (skany) dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne opisane we wniosku

Wniosek składany pisemnie albo wnoszony ustnie do protokołu powinien być podpisany przez wnoszącego (własnoręcznym podpisem).

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim.
W przypadku załączników obcojęzycznych konieczne jest ich wiarygodne tłumaczenie (nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe, wystarczające jest dołączenie do tłumaczenia oświadczenia wnioskodawcy, że tłumaczenie odpowiada treścią tekstowi w języku oryginalnym).

Wniosek może być złożony:

 • w Punkcie Obsługi Konsumentów Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 • w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy,
 • w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla Urzędów Dzielnic Urzędu m.st. Warszawy,
 • faksem na numer 22 44 33 447
 • przy wykorzystaniu Platformy ePUAP,
 • przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przy czym warunkiem skutecznego złożenia wniosku jest przesłanie na adres konsument@um.warszawa.pl  skanu pisemnego wniosku (opatrzonego własnoręcznym podpisem).

Wniosek w sprawach o ochronę praw indywidualnych konsumentów jest wolny od opłat.

Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu.
Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

 

Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w Urzędzie m.st. Warszawy w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w celu zapewnienia przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta. 
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  (plik: informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx, rozmiar pliku: 98.86 KB)
  Pobierz