Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Woda i ścieki

Increase Normal Decrease

Poradnik dla konsumentów powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.

opublikowany: Czwartek, 11 Sierpnia 2016 - 11:27, admin

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Porady 2016

W kolejnych zakładkach znajdziesz przydatne wzory pism, obowiązujące przepisy i adresy instytucji.

 1. 1.

  (plik: , rozmiar pliku: 0 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  odstąpienie od umowy woda
  (plik: odstapienie_od_umowy_woda.docx, rozmiar pliku: 11.81 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  wzór faktury za wodę z opisem
  (plik: wzor_faktury_za_wode_z_opisem.docx, rozmiar pliku: 18.55 KB)
  Pobierz
 1. 1.
  uchwała SN z 8 marca 2006 III CZP105_05
  (plik: uchwala_sn_z_8_marca_2006_iii_czp105_05.docx, rozmiar pliku: 31.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2011 - VI ACa 870_11
  (plik: wyrok_sadu_apelacyjnego_w_warszawie_z_13_grudnia_2011_-_vi_aca_870_11.docx, rozmiar pliku: 16.44 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  wyrok WSA w Warszawie z 29 września 2010 VII SA_Wa 1166_10
  (plik: wyrok_wsa_w_warszawie_z_29_wrzesnia_2010_vii_sa_wa_1166_10.docx, rozmiar pliku: 18.5 KB)
  Pobierz
 1. 1.
  Przejdź
 2. 2.
  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000469)
  Przejdź
 3. 3.
  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010720747)
  Przejdź
 4. 4.
  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080050029)
  Przejdź
 5. 5.
  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052602177)
  Przejdź
 6. 6.
  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001989)
  Przejdź
 7. 7.
  rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061270886)
  Przejdź
 8. 8.
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020080070)
  Przejdź
 9. 9.
  uchwała Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Pia
  (adres: https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=482)
  Przejdź
zamknij
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dane adresowe:
Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: 22 55 60 800
fax: uokik@uokik.gov.pl
zamknij
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (organizacja pozarządowa) Dane adresowe:
Warszawa, Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
zamknij

W swoich relacjach z konsumentami przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne często posługują się niezrozumiałymi dla ciebie nazwami – poniżej znajdziesz wyjaśnienie najważniejszych pojęć:

Budynek jednolokalowy – budynek z jednym samodzielnym lokalem mieszkalnym, np. domek rodzinny

Budynek wielolokalowy – budynek z kilkoma samodzielnymi lokalami mieszkalnymi, np. segment, blok mieszkalny

Odbiorca – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu przepisów
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Regulamin – regulamin świadczenia usług dostarczania wody i odprowadzania  ścieków kształtujący prawa i obowiązki stron umowy, powoływany jest na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przyjmowany uchwałą rady gminy (miejskiej) stanowiącą akt prawa miejscowego

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Przyłącze wodociągowe – jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową należącą do nieruchomości odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym

Przyłącze kanalizacyjne – jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna – stanowią ją przewody wodociągowe lub kanalizacyjne włącznie z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda/odprowadzane są ścieki, a które  są w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego

Ścieki bytowe – są nimi ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków

Ścieki komunalne – należy przez to rozumieć ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków

Taryfa – zestawienie cen i opłat za usługi oferowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz warunki ich stosowania

Urządzenie pomiarowe – urządzenie pomiarowe służące do przeprowadzenia odczytów (pomiarów) stanu zużycia wody/odprowadzonych ścieków tj. liczniki, wodomierze

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Przyłączenie do sieci.

Rodzaje sieci:

 • Siecią wodociągową/kanalizacyjną nazywamy będące w posiadaniu przedsiębiorstwa przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda bądź też odprowadzane są ścieki. Potocznie sieć taką nazywamy siecią zewnętrzną.
 • Wewnętrzna instalacja wodociągowa (sieć wewnętrzna) jest to z kolei sieć wraz z przyłączem znajdująca się na terenie nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, pozostająca w posiadaniu właściciela nieruchomości (osoby uprawnionej).

Przez wiele lat wskazanie wyraźnej granicy pomiędzy siecią zewnętrzna a przyłączem wraz
z siecią wewnętrzną było utrudnione i budziło wiele kontrowersji. Obecnie, opierając się
na orzecznictwie możemy wskazać, że wewnętrzna instalacja znajduje się co do zasady w granicach nieruchomości odbiorcy i zakończona jest przyłączem opatrzonym w wodomierz główny. W bardzo dużym uproszczeniu można rzecz, że granicę tę wyznacza wodomierz główny.

Przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Budowa przyłącza jest jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych w ramach budowy lokali mieszkalnych. Niestety, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z czynności, jakie musimy w tym celu podjąć, jak również z opłat, jakie zobowiązani jesteśmy regulować. Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych faktów dotyczących przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Budowa przyłącza – krok po kroku:

 1. Swoją inwestycję rozpocznij od złożenia do najbliższego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosku o wydanie warunków technicznych. Uzyskanie takiego dokumentu jest niezwykle istotne – to na jego podstawie możliwe będzie opracowanie wszelkich prac budowlanych. Wniosek taki złożyć może jedynie osoba posiadająca prawo do dysponowania daną nieruchomością. Na wydanie warunków na terenie m.st Warszawy czeka się 21 dni kalendarzowych, uzyskany dokument ważny jest natomiast przez 3 lata od daty jego wydania.
 2. Na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia możesz przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej projektowanego przyłącza – możesz zlecić to wybranej przez siebie firmie usługowej, bądź przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu (możesz zawrzeć wówczas umowę o budowę przyłącza, na podstawie której przedsiębiorstwo wykonuje wszystkie wymagane prace).
 3. Jeżeli zleciłeś wykonanie projektu firmie zewnętrznej, przedstaw go następnie przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu celem zatwierdzenia jego prawidłowości.
 4. Po uzgodnieniu wszelkich kwestii projektowych złóż do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o pełnienie nadzoru technicznego nad budową.
 5. Możesz rozpocząć swoją inwestycję. Po jej zakończeniu gotowe przyłącze musisz zgłosić do odbioru technicznego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Podczas odbioru przedsiębiorstwo sprawdzi dokumentację powykonawczą, prawidłowość przyłącza pod względem technicyzm, jego szczelność, prawidłowość instalacji wodomierza, itd.
  Pamiętaj, że przyłącze budowane w otwartym wykopie należy zinwentaryzować pod względem geodezyjnym oraz zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu do odbioru technicznego przed zasypaniem.
 6. Po pozytywnie przeprowadzonym odbiorze możesz w końcu zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę (odprowadzanie ścieków).

Budowa przyłącza - opłaty

Zgodnie z prawem to ty jesteś właścicielem przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego budowanego na terenie twojej nieruchomości. Oznacza to, że koszty związane z całą inwestycją będą pokrywane z twojej kieszeni. Samo przyłączenie nie ma natomiast charakteru odpłatnego.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ma prawnego obowiązku finansować czy też dopłacać do procesu budowy przyłącza, chyba, że inwestycja przekracza teren twojej nieruchomości. Jeżeli jednak część twojej inwestycji, którą pokryłeś z własnych środków, wykracza poza teren twojej nieruchomości, możesz zwrócić się do przedsiębiorstwa z wnioskiem o odpłatne przekazanie tej części gminie/przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Pamiętaj, że przedsiębiorstwo nie może cię zmusić do nieodpłatnego przekazania takiej sieci.

Jeżeli natomiast budowę przyłącza zleciłeś w całości przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu pamiętaj, że opłata ze realizację takiej umowy powinna odpowiadać rzeczywiście zrealizowanym pracom budowlanym.

Odmowa przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze względu na swój charakter powszechny są niezwykle istotne dla nas wszystkich. Dlatego też ustawodawca narzucił im obowiązek zawierania umów na dostarczanie wody i oprowadzanie ścieków. Niezależnie od tego, zdarzyć się mogą sytuacje, kiedy przedsiębiorca odmówi ci przyłączenia do sieci wybudowanego przyłącza. Może mieć to miejsce jedynie w sytuacji, gdy wybudowane przyłącze nie spełnia prawnych wymogów lub gdy brak jest technicznych możliwości przyłączenia.

Podstawa prawna:

art. 2, 14, 15 i 31 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

art. 29a i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r. (sygn. akt III CZP 105/05)

orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z 29 września 2010 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1166/10)

orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia6 października 2011 r. (sygn. akt III Ca 757/11)

orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2011 r. (VI ACa 870/11)

 

zamknij

Warunkiem korzystania z usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest zawarcie z nim pisemnej umowy o świadczenie usług. Pamiętaj, że przedsiębiorstwo zobowiązane jest przez prawo zawrzeć umowę z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości.

Rodzaje umów:

W zależności od twoich potrzeb przedsiębiorca może zaproponować Ci umowy o różnym znaczeniu:

 • Umowa o zaopatrzenie w wodę – na jej podstawie przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody, a rozliczania odbywają się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w wyjątkowych sytuacjach na podstawie ryczałtu.
 • Umowa o odprowadzanie ścieków – na jej podstawie przedsiębiorstwo zobowiązuje się do odprowadzania ścieków – jej zawarcie możliwe jest, gdy odprowadzamy tylko i wyłącznie ścieki, rozliczenia odbywają się na podstawie ryczałtu lub wskazań zainstalowanego urządzenia pomiarowego.
 • Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – na jej podstawie przedsiębiorstwo świadczy obie w/w usługi.

Zawieranie umowy

Umowę o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków możesz zawrzeć po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze musisz być właścicielem nieruchomości bądź posiadać prawo do jej użytkowania (np. na podstawie umowy dzierżawy, najmu).  Niezbędnym jest również, aby nieruchomość ta posiadała wybudowane przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne zatwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Po spełnieniu formalności oraz uzgodnieniu warunków umowy przedmiotową umowę zawiera się na piśmie.

Umowy zawarte poza lokalem i na odległość

Umowy o zaopatrzenie w wodę czy też odprowadzanie ścieków zawieramy zazwyczaj
w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Możliwym jest jednak zawarcie takiej umowy również za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, korespondencji czy też poza lokalem przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że są to szczególne sytuacje, gdyż umowę zawiera się z dala od siedziby przedsiębiorstwa i nie zawsze możliwe jest swobodne i dokładne zapoznanie się z jej warunkami. Musisz być wtedy bardzo czujny i zanim cokolwiek podpiszesz zapoznaj się z przedstawioną ci ofertą.

Jeżeli podpisałeś już taką umowę, ale nie jesteś z niej zadowolony masz prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (dotyczy umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa).

Chcąc skorzystać z takiego uprawnienia musisz w tym terminie wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, najlepiej listem poleconym na adres usługodawcy, z którym podpisałeś umowę. Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że w chwili zawierania umowy przedsiębiorca ma obowiązek zostawić ci jej egzemplarz. Dokument ten musi zawierać przy tym pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz stosowny wzór oświadczenia. Jeżeli nie przekazano ci takich informacji, termin twojego prawa do odstąpienia wydłuża się, nie dalej jednak niż do upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W sytuacji gdy w tym okresie przedsiębiorca przekaże ci jednak taką informację – twój termin na odstąpienie upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania.

Rozwiązanie umowy

Umowy obejmujące świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą zostać wypowiedziane. Jeżeli zastanawiasz się nad rozwiązaniem takiej umowy, nie ważne czy to z przyczyny zmiany miejsca zamieszkania czy też zmiany dostawcy, powinieneś pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach.

Decydując się na rozwiązanie dotychczasowej umowy, w pierwszej kolejności powinieneś dokładnie zapoznać się z jej postanowieniami, a dokładniej – warunkami jej wypowiedzenia. Postanowienia takie określać mogą warunki złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu (np. tylko na piśmie) oraz zakreślić okres wypowiedzenia (np. dwa miesiące).

Składając wypowiedzenie umowy pamiętaj o podaniu swoich dokładnych danych, informacji dotyczących zawartej umowy oraz wskazania punktu odbioru. Pamiętaj, że takie oświadczenia ze względów dowodowych najlepiej jest składać na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

Po upływie okresu wypowiedzenia umowa ulegnie rozwiązaniu. W takiej sytuacji masz obowiązek udostępnić nieruchomość w celu dokonania demontażu wodomierza. Na podstawie dokonanego wówczas odczytu przedsiębiorstwo sporządzi tzw. rozliczenie końcowe.

Podstawa prawna:

art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

art. 27 i 29 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

zamknij

Wodomierz główny – urządzenie pomiarowe zainstalowane na granicy pomiędzy siecią zewnętrzną a siecią wewnętrzną, dokonujące pomiaru pobranej wody/odprowadzonych ścieków; instalacji dokonuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na swój własny koszt

Wodomierz  dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący do określenia ilości pobranej wody bezpowrotnie zużytej; instalacji może dokonać odbiorca na swój własny koszt

Wodomierz  odliczający (podlicznik) – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym na wewnętrznej instalacji wodociągowej wielolokalowego obiektu budowlanego, dokonuje on pomiaru ilości wody pobieranej przez nieruchomość lokalową (np. mieszkanie w kamienicy)/segment do którego jest przypisany; instalacji może dokonać odbiorca na swój własny koszt

Odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń pomiarowych

Wodomierz główny to własność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, niemniej jednak ze względu na fakt użytkowania go przez osobę trzecią, tj. odbiorcę usług, o tym kto ponosi odpowiedzialność za stan wodomierza może zadecydować zawarta z przedsiębiorstwem umowa, w szczególności umowa o przyłączenie do sieci. W wielu przypadkach kwestie te uregulowane są również w regulaminie uchwalonym przez radę gminy/miasta.

Do twoich najważniejszych obowiązków najczęściej należy:

 • utrzymywać w czystości studzienkę wodomierzową bądź pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,
 • zabezpieczyć urządzenia przed wilgocią, możliwością mechanicznego uszkodzenia, kradzieżą lub ingerencją osób trzecich,
 • umożliwić pracownikom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstęp na teren nieruchomości w celu zainstalowania, dokonania odczytu lub też demontażu wodomierza głównego,
 • umożliwić pracownikom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstęp na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego i wodomierzy odliczających,  dokonania badań i pomiarów,
 • umożliwić pracownikom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstęp na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń należących do tego przedsiębiorstwa,
 • umożliwić pracownikom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wstęp na teren nieruchomości w celu odcięcia przyłącza wodociągowego lub zaplombowania zaworów odcinających dopływ wody.

Legalizacja wodomierza

Wodomierze, jak inne urządzenia pomiarowe, co pewien okres muszą przejść przeglądy. Tzw. legalizacji wodomierza dokonuje się co 5 lat. Świadectwo legalizacyjne przyznawane jest urządzeniom nieuszkodzonym i działającym poprawnie.

Urządzenie pomiarowe może utracić cechę legalizacyjną, gdy stwierdzi się:

 • że nie spełnia wymagań prawnych i metrologicznych,
 • jego uszkodzenie,
 • uszkodzenie/zniszczenie cechy zabezpieczającej bądź cechy legalizacyjnej.

W takiej sytuacji urządzenie podlega naprawie, bądź też wymianie. Urządzenia stanowiące własność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wymieniane są i naprawiane przez to przedsiębiorstwo na własny koszt.

Montaż tzw. podliczników (wodomierzy odliczających)

Budynki wielolokalowe czy też segmenty zaopatrzone są w wodę zazwyczaj jednym przyłączem i opomiarowane są jednym wodomierzem głównym. Oznacza to, że żaden z lokatorów nie posiada indywidualnego przyłącza i wszyscy mieszkańcy rozliczani są na podstawie wskazań jednego urządzenia. Kiedy nieruchomość taka posiada własnego zarządcę (w szczególności dot. mieszkań gminnych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni), rozliczenia dokonywane są przez niego na podstawie określonych wewnętrznie zasad.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których taki zarządca nie istnieje. Jakie kroki możesz wówczas uczynić, żeby mieć pewność, że płacisz za swoje faktyczne zużycie?

W takiej sytuacji, jeżeli zgodzą się na to właściciele pozostałych lokali, możesz wystąpić
do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z wnioskiem o przeprowadzanie
tzw. indywidualnego rozliczania. Musisz jednak zainstalować w swoim lokalu tzw. podlicznik (wodomierz odliczający).

Podstawą instalacji takiego wodomierza, jest uzyskanie tzw. warunków technicznych montażu podliczników. Z wnioskiem o wydanie warunków wystąpić może właściciel lub zarządca budynku, za zgodą wszystkich właścicieli lokali, a w przypadku braku takiego zarządcy: właściciele poszczególnych lokali/segmentów, bądź za okazaniem zgody pozostałych. Po wydaniu warunków możesz przystąpić do instalacji podliczników. Pamiętaj, że muszą one spełniać prawem określone kryteria oraz posiadać ważne cechy legalizacyjne. Po spełnieniu wszystkich przesłanek przedsiębiorstwo zawiera odrębne umowy uwzględniające w rozliczeniach wskazania podliczników.

Różnica wskazań pomiędzy wodomierzem głównym, a podlicznikami

Instalacja wodomierza odliczającego pozwala na uzyskanie rozliczeń bazujących na naszym rzeczywistym zużyciu wody. Pamiętaj, że wskazania podlicznika nie są jedyną podstawą do naliczania opłat. Zgodnie z przepisami prawa podstawą rozliczeń są tak naprawdę wskazania wodomierza głównego. Jeżeli wskazania tego wodomierza nie pokrywają się z sumą wskazań wszystkich podliczników, co do zasady różnicę rozlicza się pomiędzy wszystkimi odbiorcami łącznie z tobą.. Powstawanie takich różnic jest dosyć częstym zjawiskiem, na które składać się może wiele czynników, m.in. przecieki w instalacji wewnętrznej, błędy pomiarowe wodomierzy, niedokładność wskazań podliczników, nieprawidłowy odczyt, brak legalizacji, uszkodzenia podliczników.

Wadliwie działający wodomierz

Jak każde inne urządzenie wodomierz może ulec awarii, która może mieć nie tylko wpływ na twoje bezpieczeństwo, ale również na zafałszowanie dokonywanych pomiarów. Jeżeli masz wątpliwości co do poprawnego funkcjonowania wodomierza pamiętaj, nie wolno ci go samodzielnie sprawdzać!

Nieprawidłowe działanie wodomierza powinieneś niezwłocznie zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W przypadku nagłej awarii niosącej ze sobą niebezpieczeństwo, możesz zadzwonić na numer 994 (pogotowie wodno-kanalizacyjne) albo zadzwonić na numer wskazany przez twojego dostawcę usług w umowie, na fakturach, itd.

Niezależnie od rodzaju sytuacji, w jakiej się znajdziesz, przysługuje ci prawo do złożenia wniosku o kontrolę wodomierza głównego. Jeżeli kontrola przeprowadzona przez przedsiębiorstwo nie wykaże nieprawidłowości, możesz zażądać również laboratoryjnego sprawdzenia stanu technicznego takiego wodomierza. Pamiętaj jednak, że za każde badanie, które nie potwierdzi twoich zarzutów przedsiębiorca może obciążyć ciebie jego kosztami.

Podstawa prawna:

art. 5, 6, 7, 14, 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

 

zamknij

Korzystanie z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków związane jest z koniecznością uiszczania stosownych opłat na podstawie wystawianych faktur. Niestety, dla wielu z nas ich odczytanie jest bardzo utrudnione. Sprawdź zatem, jakie wyróżniamy rodzaje faktur za wodę i odprowadzanie ścieków oraz jakie opłaty składają się na ostateczną kwotę w nich wyrażoną. Przykładową fakturę znajdziesz tutaj.

Rodzaje faktur:

 • Faktura za usługę zaopatrzania w wodę – wystawiana jest na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę, w jej ramach przedsiębiorca nalicza opłaty za wskazany przez wodomierz główny pobór wody oraz opłatę abonamentową
 • Faktura za usługę odprowadzania ścieków – wystawiana jest na podstawie umowy o odprowadzanie ścieków, w jej ramach nalicza się opłatę abonamentową oraz opłatę za odprowadzone ścieki na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku na podstawie średniej normy zużycia wody.
 • Faktura za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków – taka faktura może być wystawiona, tylko i wyłącznie, na podstawie umowy obejmującej obie w/w usługi, w takiej sytuacji przedsiębiorstwo wystawia dla nich jedną wspólną fakturę.
  Każda z wyżej opisanych faktur może pojawić się w dwóch następujących postaciach:
 • Faktura szacunkowa (prognozowana) – jest to faktura wystawiana na podstawie przewidywanej (prognozowanej) wielkości zużycia wody/ilości odprowadzanych ścieków; przedsiębiorstwo może w ramach umowy ustalić z odbiorcą system prognozowanego rozliczania.
  Faktura rozliczeniowa – faktura wystawiana jest na podstawie rzeczywistej wielkości zużycia wody/ilość odprowadzanych ścieków w ustalonym w umowie okresie rozliczeniowym.

Rodzaje opłat

Opłaty wynikające z rozporządzenia taryfowego:

 • cena wody wyrażona w zł/m3
 • opłata abonamentowa – stała opłata za dostarczenie wody
 • cena za odprowadzanie ścieków wyrażona w zł/m3
 • cena za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową
 • opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków
 • opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, jaka wynika z kosztów przeprowadzenia prób technicznych nowo wybudowanego przez odbiorcę przyłącza

Opłaty ustawowe:

 • koszty budowy przyłącza wodociągowego,
 • koszty budowy studni wodomierzowej,
 • koszty przyłącza kanalizacyjnego
 • koszty pomieszczenia na urządzenie pomiarowe
 • koszty zainstalowania, nabycia oraz utrzymania urządzenia pomiarowego.

Konieczność uiszczania opłat stałych
Pamiętaj, że nawet jeżeli nie pobierasz wody w danym okresie rozliczeniowym, w dalszym ciągu jesteś zobowiązany do ponoszenia stałych opłat abonamentowych, które są podstawą do wystawienia faktury.

Podstawa prawna:

art. 20, 23, 24, 26 i 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

 

 

 

zamknij

Wydaje się być oczywistym, że każdy z nas zobowiązany jest do opłacania  otrzymanych faktur za pobraną wodę czy też odprowadzone ścieki w wyznaczonym terminie. Niestety, zdarzają się sytuacje, w których spóźniłeś się z opłatą. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wówczas naliczyć ci odsetki za opóźnienie. Co się stanie jednak, kiedy rachunków nie opłacisz w ogóle? Sprawdź, jakie konsekwencje może nieść ze sobą takie zaniechanie.

Przerwanie świadczenia usług

W sytuacji, gdy zwlekasz z zapłatą co najmniej za dwa pełne okresy obrachunkowe, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest na podstawie przepisów prawa do wstrzymania zaopatrzenia w wodę.  Zaprzestanie świadczenia usług poprzedzone powinno być upomnieniem w sprawie uregulowania powstałego zadłużenia. Do odcięcia dopływu wody dochodzi w przypadku dalszego nieuregulowania w/w należności. Wówczas przedsiębiorstwo ma obowiązek udostępnić ci zastępczy punkt poboru wody (np. beczkowóz).

Pamiętaj! Informacja o zamiarze odcięcia wody (w tym sposobie udostępniania zastępczego punktu poboru wody) powinna trafić do ciebie na co najmniej 20 dni przed wstrzymaniem zaopatrzenia w wodę.

Wypowiedzenie umowy

Nagminne nieregulowanie należności za usługi, oprócz przerwania dostaw wody, może doprowadzić również do wypowiedzenia umowy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Może ono jednak uczynić to tylko w przypadkach enumeratywnie wymienionych w ustawie i po wyczerpaniu wyżej opisanej procedury.

Wypowiedzenie może nastąpić gdy:

 • przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
 • nie uiściłeś należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
 • jakość wprowadzanych przez ciebie ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
 • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Po złożeniu pisemnego wypowiedzenia umowy i upłynięciu okresu wypowiedzenia, przedsiębiorstwo dokona demontażu wodomierza, a następnie wystawi ci fakturę końcową. Rozwiązanie umowy nie oznacza, że przedsiębiorstwo zrezygnowało ze swoich roszczeń. Pamiętaj, że wszelkie zaległości w płatnościach mogą być dochodzone przez przedsiębiorstwa na drodze postępowania sądowego.

Podstawa prawna:

art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

zamknij

Zdarzają się sytuacje, w których odbiorcy usług dokonują poboru wody lub odprowadzają ścieki w sposób sprzeczny z zawartą umową lub nawet bez jej zawarcia. Mamy wówczas do czynienia z nielegalnym poborem wody lub nielegalnym odprowadzaniem ścieków .

Pamiętaj, że jest to zachowanie sprzeczne z przepisami prawa i grozi konsekwencjami nie tylko natury cywilnoprawnej, ale również karnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o nielegalnym poborze wody mówimy w sytuacji:

 • pobierania wody bez uprzedniego zawarcia umowy
 • pobieraniu wody za pośrednictwem uszkodzonych w sposób celowy wodomierzy/urządzeń pomiarowych albo przy całkowitym pominięciu tych urządzeń

Nielegalny pobór wody stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 000 zł.

Za nielegalne odprowadzanie ścieków uważa się natomiast wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy.

Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Niezależnie od konsekwencji karnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo dochodzić również swoich roszczeń cywilnoprawnych i na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu domagać się zapłaty za uzyskaną na skutek nielegalnego poboru korzyść.

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny