Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Reklamacje

Increase Normal Decrease

Poradnik dla konsumentów powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.

opublikowany: Czwartek, 11 Sierpnia 2016 - 11:28, admin

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Porady 2016

W kolejnych zakładkach znajdziesz przydatne wzory pism, obowiązujące przepisy i adresy instytucji.

 1. 1.

  (plik: , rozmiar pliku: 0 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  reklamacja dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
  (plik: reklamacja_dostarczanie_wody_i_odprowadzanie_sciekow.docx, rozmiar pliku: 14.36 KB)
  Pobierz
 1. 1.
  Przejdź
 2. 2.
  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010720747)
  Przejdź
 3. 3.
  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080050029)
  Przejdź
 4. 4.
  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001989)
  Przejdź
 5. 5.
  uchwała Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Pia
  (adres: https://www.mpwik.com.pl/download.php?id=482)
  Przejdź
zamknij
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dane adresowe:
Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: 22 55 60 800
fax: uokik@uokik.gov.pl
zamknij
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (organizacja pozarządowa) Dane adresowe:
Warszawa, Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
zamknij

Przepisy prawa zobowiązują przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do dostarczania swoich usług zgodnie z zawartą umową. Jeżeli jednak usługi są świadczone nieprawidłowo, a w szczególności otrzymane rozliczenia budzą poważne zastrzeżenia, masz prawo je zareklamować.

Jeżeli zatem otrzymałeś rozliczenie, które nie pokrywa się z rzeczywistym poborem wody w danym okresie rozliczeniowym, bądź budzi jakiekolwiek inne twoje zastrzeżenia, przysługuje ci reklamacja. Możesz ją złożyć w każdej chwili i w dowolnej formie. Pamiętaj jednak, że dla zabezpieczenia twoich roszczeń najlepiej będzie zachować formę pisemną. Reklamację należy składać jak najszybciej, najlepiej przed upływem terminu płatności otrzymanej faktury.

Pamiętaj! Złożenie reklamacji nie zwalnia cię z terminowego opłacania należności wynikających z reklamowanej faktury.

Twoja reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu. Przedstaw w niej również swoje uwagi co do treści reklamowanego faktury oraz zażądaj jego korekty. Możesz skorzystać z zamieszczonego tutaj wzoru.

Niedotrzymanie parametrów jakościowych oraz bonifikaty

Woda dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinna odpowiadać przede wszystkim określonym w umowie oraz przepisach prawa standardom. W przypadku dostarczenia ci wody o złej jakości czy też o ciśnieniu niższym od określonego warunkami technicznymi, masz prawo domagać się obniżenia wysokości opłat za nienależycie świadczoną usługę. Opłaty powinny zostać obniżone adekwatnie do jakości zużytej wody. Obniżenie ceny powinno uwzględniać zatem stopień zanieczyszczenia , wysokość ciśnienia i faktyczną ilości zużytej przez ciebie wody.

W regulaminach wielu przedsiębiorstw pojawiają się tzw. bonifikaty za niedotrzymanie jakościowych warunków dostarczanej wody. Są to zazwyczaj opłaty ryczałtowe na poziomie kilku procent. Pamiętaj, że takie bonifikaty nie powinny być utożsamiane z roszczeniem obniżenia ceny. Niedozwolone są zatem zapisy, w których przedsiębiorstwo ogranicza swoją odpowiedzialność jedynie do wypłaty takiej bonifikaty.

Przerwy w dostawie wody

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do dostarczania ci wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

W przypadku nienależytego wykonania bądź niewykonania takiej usługi przedsiębiorstwo ponosi tzw. odpowiedzialność kontraktową. W związku z powyższym przedsiębiorstwo zobowiązane jest naprawić ci szkodę wynikłą z przerw w dostawie wody lub innych podobnych ograniczeń, chyba że są one następstwem okoliczności, za które przedsiębiorstwo nie odpowiada (np. przerwa w zaopatrzeniu w wodę ze względu na zadłużenie odbiorcy). Pamiętaj! Postanowienia ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorstwa za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie są dla ciebie wiążące ponieważ przedsiębiorstwo nadużywa w ten sposób swojej dominującej pozycji.

Podstawa prawna:

art. 1, 5, 6 i 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi