Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Problemy ze spłatą zadłużenia i windykacja

Increase Normal Decrease

Poradnik dla konsumentów powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.

opublikowany: Czwartek, 11 Sierpnia 2016 - 14:40, admin

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Porady 2016

 

W kolejnych zakładkach znajdziesz przydatne wzory pism, obowiązujące przepisy i adresy instytucji.

 1. 1.

  (plik: , rozmiar pliku: 0 KB)
  Pobierz
 1. 1.
  Przejdź
 2. 2.
  Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206)
  Przejdź
 3. 3.
  Przejdź
 4. 4.
  Przejdź
 5. 5.
  ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001925)
  Przejdź
 6. 6.
  ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000233)
  Przejdź
zamknij
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dane adresowe:
Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: 22 55 60 800
fax: uokik@uokik.gov.pl
zamknij
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (organizacja pozarządowa) Dane adresowe:
Warszawa, Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
zamknij
Urząd Ochrony Danych Osobowych Dane adresowe:
Warszawa, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
zamknij
Komisja Nadzoru Finansowego Dane adresowe:
Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: (22) 262-41-11
fax: fax (22) 262-51-95
zamknij
Bankowy Arbitraż Konsumencki Dane adresowe:
Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
zamknij
Biuro Informacji Kredytowej Dane adresowe:
Warszawa, ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
zamknij

Nieprzewidziane problemy ze spłatą pożyczki lub kredytu mogą pojawić się zawsze. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji, działaj od razu. Jeśli od razu udasz się po pomoc, najprawdopodobniej unikniesz większych problemów. Nie bierz jednak kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej. To prosta droga do tzw. spirali zadłużenia.

W pierwszej kolejności dokładnie sprawdź warunki umowy. Zwróć uwagę na to czy umowa zawiera usługi dodatkowe, które mogą zwiększać wysokość poszczególnych rat. Klasycznym przykładem jest ubezpieczenie kredytu – rezygnacja z niego (lub innych usług dodatkowych) jest najprostszą metodą obniżenia rat. Pamiętaj jednak, że nie zawsze taka rezygnacja jest możliwa, czy też korzystna, np. ubezpieczenie często jest obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu, albo też stanowi podstawę do przyznania warunków promocyjnych, np. niższej marży. Umowa może zawierać również nieuczciwe postanowienia, nakładające na ciebie nieuzasadnione opłaty lub opłaty w wygórowanej wysokości. Niedozwolone postanowienia umowne nie będą cię wiązać. 

Kolejnym krokiem może być wypracowanie porozumienia z instytucją finansową, z którą zawarłeś umowę o kredyt. Możesz złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia, czyli zmianę warunków umowy kredytu. We wniosku powinieneś napisać, z jakich powodów proponujesz zmianę warunków umowy, a także jaka jest twoja propozycja dalszej spłaty. Do wniosku powinieneś dołączyć również dokumenty, które potwierdzają przytoczone przez ciebie okoliczności, np. wypowiedzenie umowy o pracę, dokumentacja medyczna potwierdzająca chorobę itd. 

Jeżeli przedsiębiorca przychyli się do twojego wniosku może np. zmniejszyć wysokość rat, albo nawet zawiesić czasowo ich spłatę. Pamiętaj jednak, że tym samym wydłuży się okres spłaty całego kredytu. 

Jeśli masz klika zaciągniętych pożyczek lub kredytów, możesz postarać się o ich konsolidację. Konsolidacja polega na tym, że dotychczas zaciągnięte przez ciebie zobowiązania mogą zostać połączone w jeden kredyt. Jest to wygodne rozwiązanie ponieważ spłacasz wówczas swoje jedno zobowiązania w jednej racie, a nie kilku na raz.

Niezależnie od sposobu działania na jaki się zdecydujesz ważne jest, aby nie dopuścić do wypowiedzenia umowy o kredyt i skierowania sprawy na drogę procesową. Jeśli wykażesz dobrą wolę i chęć spłaty zadłużenia, kredytodawca będzie bardziej skłonny do ustępstw i przychylenia się do twojego wniosku. Twoja postawa ma zatem bardzo duże znaczenie podczas negocjacji z przedsiębiorcą.

 

 

Podstawa prawna:

art. 385 [1] Kodeksu cywilnego

zamknij

Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, a zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, mogą skorzystać ze zwrotnej pomocy finansowej. 

Jeśli wziąłeś kredyt zabezpieczony hipoteką: na zakup mieszkania, budowę lub nabycie domu jednorodzinnego lub kredyt udzielony na spłatę ww. kredytu (kredyt refinansowy) możesz otrzymać pomoc w jego spłacie. Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę twoich zobowiązań. Udzielane jest na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej przez ciebie z kredytodawcą (bankiem lub SKOK-iem). Możesz otrzymać pomoc w spłacie w wysokości przewidywanych 18 miesięcznych rat w maksymalnej kwocie 1500 zł za każdą ratę. Przyznana kwota jest przekazywana co miesiąc na wskazany przez kredytodawcę w umowie rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.

W celu otrzymania takiego wsparcia, musisz złożyć wniosek do kredytodawcy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Aby uzyskać wsparcie musisz spełniać przynajmniej jeden z wymienionych poniżej kryteriów:

 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie posiadasz status bezrobotnego lub
 • ponosisz miesięczne koszty kredytu w wysokości przekraczającej 60% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego lub
 • miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty kredytu nie przekracza określonych w ustawie o pomocy społecznej progów dochodowych, tj. 634 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 514 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwota przyznana w ramach wsparcia podlega zwrotowi, nie jest jednak oprocentowana. Otrzymane środki należy zwrócić po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej, 18-tej raty wsparcia. Zwrotu dokonuje się przez 8 kolejnych lat w równych i nieoprocentowanych ratach miesięcznych, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany przez Fundusz.

 

Podstawa prawna:
art. 2, 3, 5, 19 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

zamknij

Kredytobiorcy, którzy stali się trwale niewypłacalni mogą w ostateczności skorzystać z tzw. upadłości konsumenckiej. W ramach upadłości jest możliwe całkowite oddłużenie, czyli umorzenie zadłużenia. 

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej musisz złożyć w sądzie stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości. To sąd decyduje o ogłoszeniu upadłości, oceniając uczciwość płatniczą w oparciu o wszystkie okoliczności sprawy. Może oddalić wniosek między innymi w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych lub niezupełnych dane albo jeśli doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłeś jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po ogłoszeniu upadłości następuje likwidacja majątku i ustalenie planu spłaty wierzycieli, a po wykonaniu planu spłaty – oddłużenie. 

Więcej informacji znajdziesz w poradniku opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Pomoc w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego także możesz uzyskać w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzonych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

 

Podstawa prawna:
art. 491 [2] - [5] ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze

zamknij

Wbrew temu, co twierdzą pracownicy windykacji, nie mają oni żadnych szczególnych uprawnień podczas wykonywania działań windykacyjnych. Przymusową egzekucją może zajmować się tylko i wyłącznie komornik, działający jako funkcjonariusz publiczny. Podstawą działań komornika jest prawomocny wyrok sądowy opatrzony tzw. klauzulą wykonalności.

W przeciwieństwie do komorników, firmy windykacyjne to przedsiębiorcy specjalizujący się 

w odkupywaniu długów i ściąganiu zaległych wierzytelności – także tych przedawnionych. Mogą one podejmować takie same działania jak ty, jeśli pożyczysz pieniądze koledze i nie otrzymasz ich zwrotu w umówionym terminie. 

Firma windykacyjna może zatem kierować do ciebie wezwania do zapłaty, wezwania do zawarcia ugody, negocjować warunki spłaty zadłużenia. Wszystkie te działania mogą być wykonywane w granicach prawa oraz zasad współżycia społecznego. Jeśli natomiast dłużnik nie zapłaci firmie windykacyjnej zaległości polubownie – pozostaje jej jedynie skierowanie sprawy na drogę sądową. Firma windykacyjna nie może więc wystawić nakazu zapłaty, zająć twojego wynagrodzenia za pracę lub ruchomości, np. sprzętu AGD.

Niedozwolone jest zastraszanie, nękanie ani naruszanie miru domowego i dóbr osobistych dłużnika. Oznacza to, że pracownicy windykacji nie mogą wejść do domu bez twojej zgody, nękać cię ciągłymi telefonami, informować osób trzecich o stanie twojego zadłużenia (np. poprzez wywieszanie kartek na klatce schodowej), kontaktować się z pracodawcą czy też ujawniać twoich danych osobowych. 

Jeśli firma windykacyjna nęka cię telefonami, a pracownicy próbują cię zastraszyć lub obrażają – nie musisz kontynuować takiej rozmowy. Poprzestań na oficjalnej korespondencji pisemnej. Warto skierować do firmy oficjalne pismo wzywające do zaniechania naruszeń dóbr osobistych czy też zaprzestania nieuczciwych praktyk pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Możesz domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego.

 

Niezgodne z prawem działania firmy windykacyjnej możesz zgłosić:

Generalnemu Inspektoratowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w sytuacji naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak ujawnianie twoich danych osobom trzecim,

Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w kwestii praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,

Policji – w przypadku uporczywego nękania, naruszenia miru domowego.

Jeśli stałeś się dłużnikiem takiej firmy, przede wszystkim zweryfikuj treść otrzymywanych pism, w tym wysokość roszczenia. 

 

PAMIĘTAJ!

Do firm windykacyjnych często trafiają wierzytelności przedawnione, więc sprawdź, czy możesz podnieść zarzut przedawnienia. 

 

Nierzadko firmy windykacyjne naliczają nieuzasadnione lub zawyżone opłaty za podejmowane czynności, co nie jest dozwolone. Przedsiębiorca może domagać się zwrotu kosztów rzeczywiście poniesionych w celu wyegzekwowania należności. Możesz zakwestionować opłaty za czynności niewykonane (np. opłaty za pisma, które do ciebie 

nie zostały faktycznie wysłane), nieuzasadnione (np. wysłanie kilku wezwań do zapłaty tego samego dnia albo po dokonaniu przez ciebie spłaty zadłużenia), a także zakwestionować ich wysokość (np. 30 zł za SMS, 200 zł za wizytę pracownika w domu dłużnika). 

 

 

Podstawa prawna:

art. 23, 385 [1], 448 Kodeksu cywilnego

art. 3, 4 ust. 1, 5, 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

art. 190a Kodeksu karnego

art. 107 Kodeksu wykroczeń