Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Utrata, uszkodzenie, ubytek przesyłki – odszkodowanie.

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 29 Września 2016 - 14:57, m.janiszewska

Możesz domagać się odszkodowania od przewoźnika, jeżeli twoja przesyłka została utracona, uszkodzona lub doznała ubytku.

Wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności: ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania. Gdyby ustalenie odszkodowania nie jest możliwe w oparciu o ww. kryteria, wówczas to rzeczoznawca ustala wysokość odszkodowania.

W razie uszkodzenia przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości. Wysokość odszkodowania, nie może jednak przewyższać kwoty odszkodowania przysługującego za utratę całej przesyłki, jeżeli doznała ona obniżenia wartości wskutek uszkodzenia albo odszkodowania przysługującego za ubytek tej części przesyłki, która doznała obniżenia wartości wskutek uszkodzenia.

Normy dotyczące wysokości odszkodowania zawarte w prawie nie mogą być modyfikowane umową stron w żadnym zakresie. Oznacza to, że odmienne postanowienia umów, regulaminów i taryf przewoźników są nieważne. Dotyczy to również ustalonych w regulaminach przewoźników klauzul, zgodnie z którymi za szkody transportowe przysługuje odszkodowanie do wysokości maksymalnej określonej kwotowo.

Przykład:
W umowie kurierskiej znajduje się następująca klauzula: „Za szkody powstałe w transporcie nadawcy przysługuje odszkodowanie do maksymalnej kwoty 200 zł.” Taka klauzula jest nieważna, w przypadku szkody nadawca może domagać się od przewoźnika zwrotu pełnej ceny uszkodzonego towaru.

Oprócz odszkodowań, o których była mowa powyżej, przewoźnik jest obowiązany zwrócić przewoźne i inne koszty związane z przewozem przesyłki:

  • w razie utraty - w pełnej wysokości;
  • w razie ubytku - w odpowiedniej części;
  • w razie uszkodzenia - w wysokości odpowiadającej procentowi obniżenia wartości przesyłki wskutek uszkodzenia.

Jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika przewidziane w ustawie Prawo przewozowe ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania.

Podstawa prawna:

art. 80 – art. 89 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe